banner 1
banner 2
banner 3
banner 4

Quy định mới nhất về học, thi liên thông

Kể từ ngày 04/6/2015, Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng có thể thi liên thông ngay lên Đại học. Ngày 21/4/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT có nhiều quy định mới mang tính mở, tính mới và chặt chẽ hơn so với Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT trong việc quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học, cụ thể:
 Tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT quy định điều kiện tổ chức đào tạo liên thông là phải Có quyết định giao nhiệm vụ mở ngành đào tạo chính quy trình độ cao đẳng, đại học của ngành đào tạo liên thông thì tại Thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể là tổ chức đào tạo liên thông phải có quyết định cho phép mở ngành đào tạo và đã có ít nhất 3 khóa tuyển sinh theo hình thức đào tạo chính quy đối với ngành dự kiến đào tạo liên thông”. Quy định trên sẽ góp phần đảm bảo chất lượng hơn trong việc đào tạo liên thông hiện nay.
Thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT cũng có quy định mới về chỉ tiêu tuyển sinh liên thông dựa theo đặc thù lĩnh vực, cụ thể: Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 8 Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT thay vì quy định chỉ tiêu chung là 20% cho các ngành thì đã khống chế chỉ tiêu đối với các ngành về khoa học sức khỏe không vượt quá 15% chỉ tiêu chính quy của ngành.
Đặc biệt, Thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT mang tính mở hơn cho người học khi quy định tại Điều 4 sửa đổi bổ sung Điều 9 Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT, không quy định điều kiện “Người có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, cao đẳng sau thời hạn 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ thi lên trình độ cao đẳng hoặc đại học”. Đây cũng là cơ hội cho thí sinh vừa tốt nghiệp có thể tham gia kỳ thi tuyển sinh do các trường tổ chức.
Thông tư 08/2015/TT-BGDĐT còn quy định về phương thức thi tuyển, xét tuyển, cụ thể:
Về phương thức thi tuyển thì các trường tự ra đề thi và tổ chức thi tuyển. Các môn thi tuyển gồm: môn cơ bản, môn cơ sở ngành và môn chuyên ngành hoặc thực hành nghề và phải thông báo công khai trong thông báo tuyển sinh của trường.
Về phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia của thí sinh dự thi tại các cụm thi do trường đại học chủ trì thì trường công bố tổ hợp các môn xét tuyển vào các ngành tương ứng; Không được xét tuyển những thí sinh có kết quả thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy.