banner 1
banner 2
banner 3
banner 4

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁNCHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
Tên chương trình:   Đào tạo cử nhân Kế toán  
Trình độ đào tạo:    Đại học,  Liên thông cao đẳng lên đại học
Ngành đào tạo:       KẾ TOÁN (Accounting)
Mã ngành:              D 340 3 01;
Hình thức đào tạo: Chính quy


 I. Mục tiêu đào tạo
1. Mục tiêu chung
Chương trình giáo dục đại học, cao đẳng, liên thông Kế toán cung cấp cho sinh viên môi trường và những hoạt động giáo dục để họ hình thành và phát triển nhân cách, có đạo đức, tri thức, tư duy độc lập, năng lực phê phán và trách nhiệm cá nhân, sức khỏe, thẩm mỹ, khả năng đạt được thành công về nghề nghiệp trong lĩnh vực Kế toán ở trình độ đại học, cao đẳng, liên thông, đáp ứng nhu cầu xã hội.
       2. Mục tiêu cụ thể
Cử nhân kế toán  có khả năng:
1. Hiểu biết chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm việc hiệu quả trong môi trường tập thể, có ý thức và năng lực học tập suốt đời để nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn.
2. Vận dụng kiến thức được đào tạo trong chương trình giáo dục để phát hiện và giải quyết các vấn đề trong chuyên môn.
3. Tổ chức và thực hiện công tác kế toán tài chính doanh nghiệp.
4. Tổ chức và thực hiện công tác kế toán quản trị doanh nghiệp.
5. Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin kế toán doanh nghiệp.
6. Trợ lý kiểm toán tại công ty kiểm toán.
7. Tổ chức và thực hiện kiểm toán nội bộ doanh nghiệp.
8. Lập, đọc và phân tích báo cáo tài chính.
9. Lập và quyết toán thuế.
10. Sử dụng ngôn ngữ Anh đạt chuẩn TOEIC 450 điểm.
11. Sử dụng tin học phục vụ cho công việc chuyên môn và quản lý.
12. Giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng và trung cấp ngành kế toán.
  3. Nơi làm việc của sinh viên sau khi tốt nghiệp
1. Doanh nghiệp, ngân hàng, cơ quan thuế;
2. Công ty kiểm toán, tư vấn kế toán, thuế;
3. Cơ sở đào tạo, nghiên cứu về kế toán, tài chính.
Thời gian đào tạo: Đại học 4 năm,  Liên thông 1.5 năm.
Đối tượng tuyển sinh
Đại học: Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy quốc gia – Khối A, D và D1.
Liên thông: Thí sinh đã tốt nghiệp cao đẳng khối ngành kinh tế.
IV    Khối lượng kiến thức toàn khóa: Đại học 180ĐVHT, liên thông 66 ĐVHT (không kể khối lượng kiến thức về Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng - An ninh)
CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH
KHỐI KIẾN THỨC
Đại học
Liên thông
Số ĐVHT
Tỷ lệ
(%)
Số ĐVHT
Tỷ lệ
(%)
I. Kiến thức giáo dục đại cương
51
28
3
4
Kiến thức chung
30
17
3
4
Khoa học xã hội và nhân văn
14
8


Toán và khoa học tự nhiên
7
4


II. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
129
72
63
95
Kiến thức cơ sở ngành
36
20
9
14
Kiến thức ngành
78
43
42
64
Khóa luận tốt nghiệp hoặc tương đương
15
8
12
18
Cộng
180
100
66
100
V.   Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:
Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp, thực hiện theo Quy chế đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp đại học và cao đẳng hệ chính quy ban hành theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGĐT ngày 26/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
VI. Thang điểm: Áp dụng thang điểm 10/10 đối với các bài thi và kiểm tra 
VII.Nội dung chương trình
STT
Học phần
Hệ đại học
Hệ Liên thông
HP tiên quyết
A
Khối kiến thức giáo dục đại cương
51
3

A1
Khối kiến thức giáo dục chung
30
3

A1.1
Lý luận chính trị1
Những NLCB của CN Mác Lênin 1
3


2
Những NLCB của CN Mác Lênin 2
4

1
3
Những NLCB của CN Mác Lênin 3

3
2
4
Tư tưởng Hồ Chí Minh
3

3
5
Đường lối cách mạng của Đảng CSVN
4

4
A1.2
Ngoại ngữ6
Tiếng Anh 1
4


7
Tiếng Anh 2
4

6
8
Tiếng Anh 3
4

7
9
Tiếng Anh 4
4

8
A1.3
Giáo dục thể chất
5Giáo dục quốc phòng
11


A2
Khối kiến thức khoa học tự nhiên
14


10
Toán cao cấp 1, 2
6


11
LT xác suất và thống kê toán
4


12
Tin học đại cương
4


A3
Khối kiến thức khoa học xã hội
7


13
Pháp luật đại cương
3


14
Môi trường và con người
2


15
Tâm lý học
2


B
Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
129
63

B1
Khối kiến thức cơ sở khối ngành
36
9

16
Kinh tế vi mô
3


17
Kinh tế vĩ mô
3

16
18
Nguyên lý thống kê kinh tế
3


19
Nguyên lý kế toán
4


20
Marketing căn bản
3


21
Quản trị học
3


22
Kiểm toán căn bản
3


23
Kỹ năng mềm 1, 2
4
3

24
Tài chính - tiền tệ
3


25
Thanh toán và tín dụng quốc tế
3
3

26
Tiếng Anh chuyên ngành
4
3
9
B2
Khối kiến thức chuyên ngành
78
42

27
Thực tập công tác kế toán tại cơ sở 1, 2
8


28
Kế toán tài chính I
6
4
19
29
Kế toán tài chính II
6

28
30
Kế toán tài chính III
4
4
29
31
Thực hành kế toán mô phỏng
3

30
32
Chuyên đề kinh tế
3

16,17
33
Kế toán hành chính sự nghiệp
4
4

34
Hệ thống thông tin kế toán 1, 2
6
3
31
35
Kế toán quản trị
4
3
30
36
Kiểm toán BCTC
4
3
22
37
Luật kinh tế
3

13, 21
38
Tài chính doanh nghiệp
3
3
19,28
39
Kế toán thuế
3

19,28
40
Định giá tài sản
3
3
30
41
Kế toán ngân hàng
4
3
19
42
Chuyên đề ngân hàng
2

41
43
Thị trường chứng khoán
3
3

44
Lập và quản lý dự án đầu tư
3
3

45
Kế toán máy
3
3
30,31
46
Quản trị nhân sự
3
3
21
B3
Thực tập tốt nghiệp
15
12

47
Khóa luận tốt nghiệp hoặc tương đương
15
12


Cộng (A+B)
180
66


VIII.KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
A.HỆ ĐẠI HỌC (180 ĐVHT)
Học kỳ
Mã học phần
Tên học phần
ĐVHT

1
23 ĐVHT
MLP1
Nguyên lý cơ bản CN Mac Lenin 1
Principles of Marxism-Leninism 1
3
ENG1
 English  1
4
D340301AM1 1
Toán cao cấp 1 (Đại số tuyến tính)
Advanced Mathematics
3
D340301AM2 1
Toán cao cấp 2 (giải tích)
Advanced Mathematics 2
3D340301GIF1
Tin học đại cương
General Informatic
4
D340301SSK1
Kỹ năng mềm 1
Soft Skills 1
2
D340301PSY1
Tâm lý học
Psychology
2
D340301PHE1
Giáo dục thể chất
Physical Education
22
23 ĐVHT
MLP2
Các nguyên lý cơ bản CN Mac Lenin 2
Principles of Marxism-Leninism 2
4
ENG2
English 2
4
D340301TPS2
Lý thuyết xác suất và thống kê toán
Theories of Probability andStatistics in Math
4
D340301MIE2
Kinh tế vi mô
Microeconomics
3
D340301PES2
Nguyên lý thống kê kinh tế
Principles of economic statistics
3
D340301ENH2
Môi trường và con người
Environment and human
2
D340301LAW2
Pháp luật đại cương
General Laws
3
D340301PHE2
Giáo dục thể chất
Physical Education
2


3
26 ĐVHT
HCM3
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh's Thoughts
3
D340301ENG3
English 3
4
D340301PAC3
Nguyên lý kế toán
Principles of Accounting
4
D340301FMA3
Marketing căn bản
Fundamentals of Marketing
3
D340301MAE3
Kinh tế vĩ mô
Macroeconomics
3
D340301MGT3
Quản trị học
Management
3
ELD3403013
Luật kinh tế
Economic Laws
3
D340301FIM3
Tài chính - tiền tệ
Finance & Monetary
3
PHE3
Giáo dục thể chất
Physical Education
1


4
23 ĐVHT
PVP4
Đường lối CM của Đảng CSVN
Policies of VietnameseCommunist Party
4
ENG4
English 4
4
D340301FAC4
Kế toán tài chính 1
Financial Accounting
6
D340301SSK4
Kỹ năng mềm 2
Soft Skills 2
2
D340301ESS4
Chuyên đề kinh tế
Economics special subjects
3
D340301ACP4
Thực tập tại công tác kế toán ở cơ sở 1
Accounting practices
4
D340301DED4
Giáo dục quốc phòng
Defense Education
2 tuần


5
23 ĐVHT
D340301EAC5
Tiếng Anh chuyên ngành
English for Accounting
4
D340301ICP5
Thanh toán và tín dụng quốc tế
International Credit and Payment system
3
D340301STM5
Thị trường chứng khoán
Stock market
3
D340301BAC5
Kế toán ngân hàng
Banking Accounting
3
D340301FAC5
Kế toán tài chính 2
Financial Accounting 2
6
D340301MIP5
Lập và quản lý dự án đầu tư
Establishing and managing an investment project
4

6
25 ĐVHT
D340301BSS6
Chuyên đề ngân hàng
Banking special subjects
2
D340301FAU6
Kiểm toán căn bản
Fundamentals of Auditing
3
D340301CAC6
Kế toán máy
Computer Accounting
3
D340301AEV6
Định giá tài sản
Assets evaluation
3
D340301TAC6
Kế toán thuế
Tax Accounting
3
D340301FAC6
Kế toán tài chính 3
Financial Accounting 3
4
D340301AIS6
Hệ thống thông tin kế toán 1
Accounting Information Systems
3
D340301ACP6
Thực tập công tác kế toán 2
Accounting practices 2
4

7
24 ĐVHT
D340301MAC7
Kế toán quản trị
Managerial Accounting
4
D340301FSA7
Kiểm toán báo cáo tài chính
Financial statement Auditing
4
D340301CFI7
Tài chính doanh nghiệp
Corporate Finance
3
D340301HRM7
Quản trị nhân sự
Human Resource Management
3
D340301AAC7
Kế toán hành chính sự nghiệp
Administrative Accounting
4
D340301SAP7
Thực hành kế toán mô phỏng
Simulation accounting practices
3
D340301AIS7
Hệ thống thông tin kế toán 2
Accounting Information Systems
3
8
15 ĐVHT
D340301GRT8
Khóa luận tốt nghiệp hoặc tương đương
Graduation thesis or equivalent
15

B. HỆ LIÊN THÔNG ( 66 ĐVHT)
Học kỳ
Mã học phần
Tên học phần
ĐVHT

1
21 ĐVHT

NL cơ bản CN Mac 3
3

Thanh toán và tín dụng quốc tế
3

Thị trường chứng khoán
3

Kỹ năng mềm
3

Lập và quản lý dự án đầu tư
3

Quản trị nhân sự
3

Kế toán ngân hàng
32
24 ĐVHT

Tiếng Anh chuyên ngành
3

Kế toán tài chính 1
4

Kế toán tài chính 3
4

Kế toán hành chính sự nghiệp
4

Định giá tài sản
3

Hệ thống thông tin kế toán
3

Kế toán máy
3

3
21 ĐVHT

Kế toán quản trị
3

Tài chính doanh nghiệp
3

Kiểm toán BCTC
3

Thực tập tốt nghiệp hoặc tương đương
12
IX. MÔ TẢ VẮN TẮT NỘI DUNG VÀ KHỐI LƯỢNG CÁC HỌC PHẦN
1. Những nguyên lý CB của CN Mác – Lênin 1                   3 ĐVHT
Nội dung ban hành theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9  năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Những nguyên lý CB của CNMác – Lênin 2                   4 ĐVHT
Nội dung ban hành theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9  năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3. Tư tưởng Hồ Chí Minh                                                          3 ĐVHT
Nội dung ban hành theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9  năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4. Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam                              4 ĐVHT
Nội dung ban hành theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
5. Tin học đại cương                                                                       4 ĐVHT
Học phần cung cấp cho người học: đại cương về tin học, microsoft word, microsoft excel, microsoft powerpoit, internet, virus.
6. Ngoại ngữ 1, 2, 3, 4 (Tiếng Anh)                                              16 ĐVHT
Nội dung ban hành kèm theo Quyết định số ...../QĐ-ĐHTĐ ngày ....../6/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thành Đông.
7. Giáo dục thể chất                                                                        5 ĐVHT
Nội dung ban hành tại Quyết định số 3244/1995/GD-ĐT ngày 12/9/1995 và  số 1262/1997/QĐ-BGDDT ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
8. Giáo dục quốc phòng – an ninh                                               11 ĐVHT
Nội dung ban hành kèm theo Quyết  định số 81/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
9. Pháp luật đại cương                                                                   3 ĐVHT
Học phần cung cấp cho người học những vấn đề cơ bản về nhà nước, pháp luật; Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; hệ thống pháp luật và quy phạm pháp luật; quan hệ pháp luật; thực hiện pháp luật và quy phạm pháp luật – vi phạm pháp luật – trách nhiệm pháp lý; pháp chế XHCN – nhà nước pháp quyền.
10. Tâm lý học đại cương và tâm lý người tiêu dùng               2 ĐVHT
Phần Tâm lý học đại cương cung cấp cho người học khái quát về tâm lý học; cơ sở tự nhiên và xã hội của tâm lý người; sự hình thành và phát triển tâm lý - ý thức, hoạt động nhận thức, ngôn ngữ và nhận thức; tình cảm và ý chí – nhân cách và các thuộc tính tâm lý của nhân cách.
Phần Tâm lý người tiêu dùng sẽ mang đến cho người học những hiểu biết về tâm lý khách hàng; chiếm lĩnh và mở rộng thị trường trong kinh doanh; tâm lý cạnh tranh; các yếu tố tâm lý trong việc phục vụ khách hàng; tâm lý giao tiếp trong quản trị kinh doanh.
11. Lý thuyết xác suất và thống kê toán                                      4 ĐVHT
- Phần Lý thuyết xác suất cung cấp lý luận cơ bản về xác suất; nghiên cứu các hiện tượng ngẫu nhiên và ứng dụng vào thực tế.
- Phần Thống kê cung cấp phương pháp thu thập thông tin, chọn mẫu, xử lý thông tin để đưa ra quyết định cần thiết.
12. Toán cao cấp 1, 2                                                                       6 ĐVHT
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về ma trận, phương trình tuyến tính và không gian con.
13. Kinh tế vi mô                                                                             3 ĐVHT
Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về kinh tế học như: Cung - cầu; Lý thuyết hành vi người tiêu dùng; Lý thuyết về hành vi của doanh nghiệp; Thị trường cạnh tranh hoàn hảo; Thị trường độc quyền; Thị trường cạnh tranh không hoàn hảo.
14. Kinh tế vĩ mô                                                                             3 ĐVHT
Học phần cung cấp cho người học một số khái niệm cơ bản của kinh tế vĩ mô, bao gồm việc đo lường tổng sản phẩm và mức giá của nền kinh tế; mô tả hành vi của nền kinh tế trong dài hạn: các nhân tố quy định tăng trưởng kinh tế, thất nghiệp và lạm phát trong dài hạn; giới thiệu những tư tưởng trung tâm về tổng cung, tổng cầu và cân bằng kinh tế vĩ mô; lạm phát và thất nghiệp trong ngắn hạn; giới thiệu các vấn đề kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở bao gồm cán cân thanh toán quốc tế, tỷ giá hối đoái và chính sách thương mại.
15. Nguyên lý thống kê kinh tế                                                     3 ĐVHT
Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về các phương pháp thống kê được ứng dụng trong nghiên cứu các hiện tượng kinh tế xã hội nhằm phục vụ cho quá trình nghiên cứu và ra quyết định trong quản lý; các kỹ năng thực hành trong việc thu thập và xử lý dữ liệu thống kê nhằm tìm ra bản chất và tính quy luật thống kê của các hiện tượng kinh tế xã hội trong các điều kiện không gian và thời gian cụ thể.
16. Tài chính – tiền tệ                                                                    3 ĐVHT
Học phần cung cấp cho người học lý luận cơ bản về tài chính, cấu trúc hệ thống tài chính và thị trường tài chính; lý luận cơ bản về tiền tệ, các chế độ tiền tệ, các học thuyết tiền tệ, cung - cầu tiền tệ và lạm phát; khái quát những nội dung cơ bản của các khâu trong hệ thống tài chính: tài chính nhà nước, tài chính doanh nghiệp, tín dụng và các tổ chức tài chính trung gian, ngân hàng trung ương, chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương, tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán quốc tế.
17. Quản trị học                                                                              3 ĐVHT
Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về quản trị và sự vận dụng thực tiễn doanh nghiệp của nó như: Khái niệm và bản chất của quản trị; Nhà quản trị; Môi trường quản trị; Các lý thuyết quản trị (cổ điển và hiện đại) Các chức năng của quản trị: hoặch định, tổ chức, giám đốc / điều hành và kiểm tra / kiểm soát. Học phần còn cập nhật một số vấn đề mới của quản trị học hiện đại như quản trị thông tin và ra quyết định, quản trị sự đổi mới / thay đổi, quản trị xung đột, quản trị rủi ro và cơ hội của một doanh nghiệp.
18. Marketing căn bản                                                       3 ĐVHT
Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản của lý thuyết marketing trong kinh doanh như: nghiên cứu về thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh, môi trường marketing, các chính sách về sản phẩm, giá cả, phân phối, xúc tiến và kế hoạch thực hiện marketing ở doanh nghiệp.
19. Luật kinh tế                                                                   3 ĐVHT
Học phần cung cấp cho người học kiến thức pháp luật về chủ thể kinh doanh; Những khía cạnh pháp lý về giải thể, phá sản doanh nghiệp; Hiểu rõ các loại chế tài trong hoạt động SXKD của các doanh nghiệp; Cách thức giải quyết tranh chấp, cơ quan giải quyết tranh chấp trong kinh tế.
20. Nguyên lý kế toán                                                         4 ĐVHT
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về các đối tượng kế toán, các phương pháp kế toán được sử dụng để thu thập, xử lý, tổng hợp và cung cấp thông tin và một số nội dung kế toán cơ bản trong doanh nghiệp
21. Kế toán thuế                                                                   3 ĐVHT
Học phần cung cấp cho người học cơ sở lý luận và thực tiễn về thuế nói chung và một số luật thuế cụ thể như thuế xuất – nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế tài sản qua các nội dung: đối tượng nộp thuế, đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, những trường hợp không chịu thuế, trường hợp được miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế, các ưu đãi về thuế, thủ tục đăng ký, lập tờ kê khai thuế, tờ khai quyết toán thuế. Cách làm báo cáo thuế GTGT, TNDN, TNCN.
22. Tài chính doanh nghiệp                                               3 ĐVHT
Học phần cung cấp cho người học hiểu các yếu tố xác định chi phí, lập kế hoạch giá thành, xác định doanh thu, thu nhập và  phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp; phương pháp xác định nguyên giá TSCĐ, phương pháp tính khấu hao TSCĐ; xác định nhu cầu vốn lưu động.
23. Thanh toán và tín dụng quốc tế                                  3 ĐVHT
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về hoạt động kinh doanh trên thị trường ngoại hối nói chung và tiền tệ nói riêng. Bên cạnh đó cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hoạt động thanh toán quốc tế.
24. Tin học đại cương                                                         4 ĐVHT
Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu, xử lý bảng tính. Trang bị các kỹ năng giải quyết bài toán xử lý dữ liệu thông qua các phần mềm MS Excel và ACCESS làm nền tảng phục vụ cho việc phân tích và thiết kế hệ thống thông tin kế toán.
25. Kế toán tài chính 1                                                       6 ĐVHT
Học phần cung cấp cho người học thực hành làm bài tập về các nguyên tắc kế toán được thừa nhận, phương pháp kế toán: những vấn đề cơ bản của kế toán tài chính, kế toán tiền lương, kế toán hàng tồn kho trong doanh nghiệp. Thực hành làm bài tập về các phương pháp kế toán: kế toán tài sản cố định và bất động sản đầu tư, kế toán xây dựng cơ bản, kế toán doanh thu tiêu thụ, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.
26. Kế toán tài chính 2                                                       6 ĐVHT
Học phần cung cấp cho người học thực hành làm bài tập về các phương pháp kế toán về kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán trong doanh nghiệp; kế toán thuế; kế toán các khoản đầu tư tài chính, doanh thu tài chính, chi phí tài chính và hoạt động khác; kế toán nguồn vốn chủ sở hữu. Các mô hình tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các loại hình doanh nghiệp bao gồm: Mô hình chi phí thực tế, mô hình chi phí thực tế kết hợp với ước tính, mô hình chi phí định mức nhằm phục vụ cho việc hoạch định, kiểm soát chi phí, ra quyết định kinh doanh và lập báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp
27. Kế toán tài chính 3                                                       4 ĐVHT
Học phần cung cấp cho người học thực hành làm bài tập về các phương pháp kế toán: kế toán họat động xuất nhập khẩu, kế toán đơn vị xây lắp, Lập báo cáo tài chính.
28. Thực hành kế toán mô phỏng                                     3 ĐVHT
Học phần cung cấp cho người học thực hành về tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp bao gồm: Tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán, Tổ chức thực hiện chế độ chứng từ kế toán, Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán, Tổ chức thực hiện chế độ sổ kế toán, Tổ chức thực hiện chế độ báo cáo kế toán, Tổ chức lưu giữ tài liệu kế toán.
29. Kế toán quản trị                                                            4 ĐVHT
Học phần cung cấp cho người học kiến thức về những vấn đề liên quan đến bản chất của chi phí và cách phân loại chi phí phục vụ cho công việc: Phân tích mối quan hệ giữa chi phí - khối lượng - lợi nhuận, Lập dự toán sản xuất, định giá sản phẩm; Ứng dụng thông tin thích hợp phục vụ cho việc ra quyết định kinh doanh ngắn hạn và dài hạn.
30. Kiểm toán căn bản                                                        3 ĐVHT
Học phần cung cấp cho người học lý thuyết chủ yếu về quy trình kiểm toán như: khái niệm về kiểm toán; các khái niệm sử dụng trong kiểm toán; khái quát về hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp; các bước thực hiện công việc lập kế hoạch kiểm toán, thực hiện kiểm toán và hoàn thành kiểm toán.
31. Kiểm toán báo cáo tài chính                                       4 ĐVHT
Học phần cung cấp cho người học lý thuyết và vận dụng thực hành kiểm toán tại doanh nghiệp sản xuất kinh doanh như kiểm toán tiền, hàng tồn kho, tài sản cố định, nguồn vốn, thu nhập và chi phí...
32. Hệ thống thông tin kế toán 1                                      3 ĐVHT
      Học phần cung cấp cho người học lý thuyết và thực hành chủ yếu về khái niệm hệ thống thông tin kế toán, phân tích, thiết kế hệ thống thông tin kế toán và tổ chức kiểm soát hệ thống thông tin kế toán trong các chu trình như: Chu trình doanh thu, chu trình chi phí, chu trình tài chính, chu trình chuyển đổi.
33. Hệ thống thông tin kế toán 2                                      3 ĐVHT
Học phần cung cấp cho người học về cách tổ chức hạch toán trong điều kiện có ứng dụng tin học; Cách thức mã hóa các đối tượng quản lý trong kế toán và hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán trên các phân hệ như: Thu chi, Công nợ, Vật tư hàng hóa, tài sản cố định, Chi phí SX và tính giá thành, Kế toán tổng hợp và lập báo cáo tài chính…
34. Kế toán ngân hàng                                                        3 ĐVHT
Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về kế toán ngân hàng cũng như những  kiến thức hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến hoạt động của ngân hàng, sau khi học xong môn học này, sinh viên sẽ có những kiến thức và kỹ năng để có thể đảm nhận công việc của một nhân viên kế toán tại các ngân hàng thương mại.
35. Kế toán Hành chính sự nghiệp                                   4 ĐVHT
Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về kế toán hành chính sự nghiệp cũng như những kiến thức hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến các hoạt động của đơn vị hành chính sự nghiệp, sau khi học xong môn học này, sinh viên sẽ có những kiến thức và kỹ năng để có thể đảm nhận công việc của một nhân viên kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp.
36. Thị trường chứng khoán                                             3 ĐVHT
Học phần cung cấp cho người học kiến thức căn bản về thị trường chứng khoán, cổ phiếu, trái phiếu và các chứng khoán phái sinh; tìm hiểu về cơ chế hoạt động và giao dịch của thị trường chứng khoán; các kỹ thuật cơ bản trong phân tích và đầu tư chứng khoán.
37. Định giá tài sản                                                             3 ĐVHT
Học phần này cung cấp cho người học những nguyên lý chung về thẩm định giá và thẩm định giá doanh nghiệp; các phương pháp thẩm định giá bất động sản, máy móc thiết bị và doanh nghiệp; cách lập báo cáo và ra chứng thư thẩm định giá trị bất động sản, máy móc thiết bị và doanh nghiệp.
38. Lập và quản lý dự án đầu tư                                        3 ĐVHT
Học phần cung cấp cho người học các quan điểm về đầu tư và  dự án đầu tư; Phân tích các yếu tố về thị trường đầu ra, đầu vào, nguồn nhân lực và phân tích tài chính của một dự án đầu tư;  Cách thức tiến hành lập dự án và nội dung thẩm định dự án đầu tư thông qua các chỉ tiêu tài     chính và thẩm định hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án đầu tư qua các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án đầu tư.
39. Quản trị nhân sự                                                           3 ĐVHT
Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về vai trò của quản trị nhân sự trong tổ chức, chiến lược của tổ chức và quản lý nhân sự, tuyển chọn và bố trí lao động, đánh giá thực hiện công việc, đào tạo và phát triển nhân lực, thù lao và các phúc lợi dịch vụ cho người lao động, các quan hệ lao động và những vấn đề có liên quan.
40. Kế toán máy                                                                   3 ĐVHT
           Học phần cung cấp cho người học cách làm BCTC hoàn chính trên phần mềm kế toán MISA.SME.NET đối với DN thương mại, DN sản xuất, cách lập dự toán chi ngân sách đối với DNNN. Cập nhật các văn bản, các ứng dụng có ở phần mềm update của Bộ Tài chính.
X. CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP
  1. Các phương tiện, thiết bị giảng dạy lý thuyết
Phòng học được trang bị đầy đủ phương tiện, thiết bị dạy và học (âm thanh, chiếu sáng, máy chiếu, bảng viết, thông gió ....) đạt tiêu chuẩn và đảm bảo đủ chỗ ngồi cho người học.
  2. Cơ sở thực hành, thí nghiệm cần thiết phục vụ đào tạo:
            02 phòng máy tính với 70 máy, nối mạng internet và cài đặt các phần mền chuyên dùng cho ngành kế toán, dùng chung toàn trường.