banner 1
banner 2
banner 3
banner 4

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

1 -  Mục tiêu chung
Đào tạo Cử nhân Tài chính - Ngân hàng có trình độ đại học sau khi tốt nghiệp sẽ có được bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức và sức khỏe tốt, có kiến thức Tài chính - Ngân hàng đủ để đáp ứng được các nhu cầu thực tiễn, có tiềm năng phát triển và khả năng thích ứng với những thay đổi nhanh của khoa học, kỹ thuật, công nghệ và sản xuất trong thời đại hiện nay.
Cụ thể:
Trang bị cho sinh viên những kiến thức kinh tế - tài chính hiện đại, về tiền tệ - ngân hàng, hiểu biết về các hoạt động tài chính trong một công ty, của một ngân hàng thương mại, thông qua việc nắm vững các kiến thức về : phân tích - hoạch định và dự toán tài chính,thực hiện quản trị hệ thống ngân sách của công ty, phân tích và đánh giá hiệu quả và rủi ro của một dự án đầu tư, Xây dựng cơ cấu vốn tối ưu, tín dụng, kế toán ngân hàng, thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại tệ, kinh doanh chứng khoán… Bên cạnh đó, sinh viên chuyên ngành này còn được trang bị thêm những kỹ năng cần thiết cho người lao động như kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm.
Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại bộ phận tài chính trong các công ty sản xuất  kinh doanh, các công việc được giao trong ngân hàng như: Cán bộ tín dụng, nhân viên kế toán, kế toán viên phòng thanh toán quốc tế, nhân viên kinh doanh ngoại tệ.

2 - Thời gian đào tạo: 4 năm

3- Khối lượng kiến thức toàn khoá:
195 Đơn vị học trình (viết tắt là đvht), chưa kể phần nội dung về Giáo dục thể chất (5đvht) và Giáo dục Quốc phòng (11 đvht).

4 - Đối tượng tuyển sinh:
Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

5- Quy trình đào tạo,  điều kiện tốt nghiệp: Thực tập khoá luận tốt nghiệp

6-  Thang  điểm: Áp dụng thang điểm 10/10 đối với tất cả các bài thi và kiểm tra
  Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp: Thực hiện theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng ban hành theo Quyết định số: 25/2006/QĐ - BGDĐT ngày 26/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7 -  Nội dung chương trình
7.1. Kiến thức giáo dục đại cương

7.1.1. Lý luận chính trị

STT
TÊN HỌC PHẦN
SỐ TIẾT
SỐ ĐVHT
TS
LT
TH
1           
Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin
75
75

5
2           
Đường lối CM ĐCS VN
45
45

3
3           
Tư tưởng Hồ Chí Minh
45
45

3
Tổng:
165
165

11
7.1.2.Khoa học xã hội

STT
TÊN HỌC PHẦN
SỐ TIẾT
SỐ ĐVHT
TS
LT
TH
4           
Pháp luật đại cương
45
45

3
5           
Kinh tế phát triển
45
45

3
6           
Lịch sử các học thuyết kinh tế
45
45

3
7           
Tâm lý học đại cương
45
45

3
Tổng:
180
180

12


7.1.3. Ngoại ngữ
STT
TÊN HỌC PHẦN
SỐ TIẾT
SỐ ĐVHT
TS
LT
TH
8           
Tiếng Anh cơ bản
240
240

16
9           
Tiếng Anh chuyên ngành 1 & 2
120
120

8
Tổng:
360
360

24

7.1.4.   Toán - Tin học - Khoa học tự nhiên - Công nghệ - Môi trường
STT
TÊN HỌC PHẦN
SỐ TIẾT
SỐ ĐVHT
TS
LT
TH
10        
Toán cao cấp 1
45
45

3
11        
Toán cao cấp 2
30
30

2
12        
Kỹ năng mềm 1
60
40
40
4
13        
Tin học văn phòng
75
30
60
4
14        
Lý thuyết xác suất và thống kê toán
60
60

4
15        
Môi trường và con người
45
45

3
Tổng:
330
235
100
20
7.1.5 Giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng
STT
TÊN HỌC PHẦN
SỐ TIẾT
SỐ ĐVHT
TS
LT
TH
16        
Giáo dục thể chất
150

150
5
17        
Giáo dục quốc phòng
165

165
 11
Tổng:
315

315


7.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
7.2.1. Kiến thức cơ sở khối ngành
STT
TÊN HỌC PHẦN
SỐ TIẾT
SỐ ĐVHT
TS
LT
TH
18        
Kinh tế vi mô
60
60

4
19        
Kinh tế vĩ mô
60
60

4
20        
Nguyên lý thống kê
45
40
10
3
21        
Nguyên lý kế toán
75
75

5
22        
Kinh tế lượng
60
60

4
23        
Luật kinh tế
45
45

3
24        
Marketing căn bản
45
45

3
Tổng:
390
385
10
26

7.2.2. Kiến thức ngành
7.2.2.1. Kiến thức chung của ngành
STT
TÊN HỌC PHẦN
SỐ TIẾT
SỐ ĐVHT
TS
LT
TH
25        
Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ
60
60

4
26        
Tài chính doanh nghiệp
60
60

4
27        
Tài chính quốc tế
45
45

3
28        
Kiểm toán căn bản
45
45

3
29        
Thuế
45
45

3
30        
Phân tích hoạt động kinh doanh
60
60

4
31        
Nghiệp vụ ngân hàng Thương mại
60
60

4
32        
Thị trường tiền tệ
45
45

3
33        
Toán tài chính
45
45

3
Tổng:
465
465

31
7.2.2.2. Kiến thức chuyên sâu của ngành
STT
TÊN HỌC PHẦN
SỐ TIẾT
SỐ ĐVHT
TS
LT
TH
34        
Quản lý dự án
60
45
30
4
35        
Thanh toán quốc tế
60
60

4
36        
Ngân hàng thương mại I, II
135
135

9
37        
Quản trị ngân hàng
75
75

5
38        
Kế toán ngân hàng
60
60

4
39        
Marketing ngân hàng
45
45

3
40        
Thẩm định dự án đầu tư
60
45
30
4
41        
Quản trị rủi ro tài chính
60
45
30
4
42        
Tiền tệ - Ngân hàng
75
75

5
43        
Thị trường chứng khoán
60
60

4
44        
Đề án chuyên ngành
45
45

3
Tổng:
735
695
60
49

7.2.2.3. Kiến thức bổ trợ
STT
TÊN HỌC PHẦN
SỐ TIẾT
SỐ ĐVHT
TS
LT
TH
45         
Kế toán tài chính
60
60

4
46         
Kỹ năng mềm 2
60
40
40
4
47         
Thương mại điện tử
45
45

3
48         
Luật ngân hàng
45
45

3
Tổng:
210
185
50
14
7.2.3. Thực tập tốt nghiệp
STT
TÊN HỌC PHẦN
SỐ TIẾT
SỐ ĐVHT
TS
LT
TH
49        
Thực tập tốt nghiệp
300

300
5
50        
Khóa luận – Thi tốt nghiệp
360

360
8
Tổng:
660

660
13
8. Dự kiến kế hoạch giảng dạy (dự kiến)

TT
Học phần
SốĐVHT

TT
Học phần
SốĐVHT

Học kỳ 1
28


Học kỳ 2
27
1
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1
5

1
Đường lối CM của CSVN
3
2
Pháp luật đại cương
3

2
Toán cao cấp 2
2
3
Toán cao cấp 1
3

3
Kinh tế vĩ mô
4
4
Kỹ năng mềm 1
4

4
Lý thuyết xác suất và thống kê toán
4
5
Kinh tế vi mô
4

5
Lịch sử các học thuyết kinh tế
3
6
Tiếng anh cơ bản 1
4

6
Tiếng Anh cơ bản 2
4
7
Tâm lý học đại cương
3

7
Tin học văn phòng
4
8
Giáo dục thể chất 1
2

8
Giáo dục thể chất 2
3

Học kỳ 3
28


Học kỳ 4
25
1
Tư tưởng Hồ Chí Minh
3

1
Kinh tế phát triển
3
2
Kinh tế lượng
4

2
Lý thuyết tài chính - Tiền tệ
4
3
Nguyên lý kế toán
5

3
Kiểm toán căn bản
3
4
Luật kinh tế
3

4
Kế toán tài chính
4
5
Tiếng Anh cơ bản 3
4

5
Marketing căn bản
3
6
Toán tài chính
3

6
Tài chính doanh nghiệp
4
7
Nguyên lý thống kê
3

7
Tiếng Anh cơ bản 4
4
8
Môi trường và con người
3

Học kỳ 5
25


Học kỳ 6
27
1
Thẩm định dự án đầu tư
4

1
Luật ngân hàng
3
2
Tài chính quốc tế
3

2
Thanh toán quốc tế
4
3
Phân tích hoạt động kinh doanh
4

3
Ngân hàng thương mại I
4
4
Thị trường chứng khoán
4

4
Tiền tệ - Ngân hàng
5
5
Thuế
3

5
Quản trị rủi ro tài chính
4
6
Thị trường tiền tệ
3

6
Tiếng Anh chuyên ngành II
4
7
Tiếng Anh chuyên ngành I
4

7
Đề án chuyên ngành
3

Học kỳ 7
28


Học kỳ 8
17
1
Ngân hàng thương mại II
5

1
Kỹ năng mềm 2
4
2
Quản trị ngân hàng
5

2
Thực tập
5
3
Kế toán ngân hàng
4

3
Khóa luận tốt nghiệp
8
4
Marketing ngân hàng
3
5
Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
4
6
Thương mại điện tử
3
7
Quản lý dự án