banner 1
banner 2
banner 3
banner 4

KHÔNG CÒN BẰNG CHÍNH QUY, TẠI CHỨC, TỪ XA...

Mới: Sẽ không còn bằng đại học chính quy, tại chức, từ xa

Để bảo đảm thống nhất với Luật Giáo dục đại học sửa đổi, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố lấy ý kiến dự thảo Thông tư về nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học, trong đó, sẽ không ghi hệ đào tạo.

Không ghi hình thức đào tạo trên bằng đại học

Văn bằng giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và văn bằng tương đương (khoản 1 Điều 38 Luật Giáo dục đại học năm 2012 sửa đổi 2018).
Theo đó, từ ngày 01/7/2019, không phân biệt văn bằng đại học theo hình thức đào tạo (trước đây văn bằng đại học được cấp cho người học sau khi tốt nghiệp một trình độ đào tạo theo một hình thức đào tạo).


Mới: Bằng đại học không ghi hệ đào tạo (Ảnh minh họa)
 

Hiện nay, mẫu bằng tốt nghiệp đại học được quy định tại Thông tư số 19/2011/TT-BGDĐT, trong đó, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này hướng dẫn tại mục (9) của bằng đại học phải ghi hình thức đào tạo: “Chính quy” hoặc một trong các hình thức “Vừa làm vừa học”, “Học từ xa”, “Tự học có hướng dẫn”.
Để phù hợp với Luật Giáo dục đại học, Điều 2 dự thảo Thông tư mới, không quy định việc ghi hình thức đào tạo trên văn bằng giáo dục đại học (gồm bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ, bằng tiến sĩ danh dự) mà chỉ ghi trình độ đào tạo: Bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ.
Ngoài các nội dung chính phải có trên văn bằng đại học, cơ sở giáo dục đại học được bổ sung các nội dung khác ghi trên văn bằng giáo dục đại học phù hợp với quy định của pháp luật.
 

Gọi chung bằng đại học là bằng cử nhân


Mẫu bằng đại học hiện nay có ghi hình thức đào tạo (Ảnh minh họa)


Theo điểm a khoản 2 Điều 2 Thông tư 19/2011/TT-BGDĐT, phía dưới tên cơ sở giáo dục của bằng tốt nghiệp đại học sẽ ghi:
- Đối với ngành kỹ thuật ghi “BẰNG KỸ SƯ”.
- Đối với ngành kiến trúc ghi “BẰNG KIẾN TRÚC SƯ”.
- Đối với ngành y ghi “BẰNG BÁC SĨ” hoặc “BẰNG CỬ NHÂN”.
- Đối với ngành dược ghi “BẰNG DƯỢC SĨ” hoặc “BẰNG CỬ NHÂN”.
- Đối với các ngành khoa học cơ bản, sư phạm, luật, kinh tế ghi “BẰNG CỬ NHÂN”.
- Đối với các ngành còn lại ghi “BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC”
Còn theo dự thảo mới quy định, ghi tên văn bằng theo từng trình độ đào tạo: bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng thạc sĩ. Theo đó, bằng tốt nghiệp đại học sẽ được gọi chung là bằng cử nhân, không còn ghi theo ngành học như hiện nay (bằng kỹ sư, bằng kiến trúc sư, bằng bác sĩ…).
Dự thảo đang được đăng tải lấy ý kiến góp ý trên website của Bộ Giáo dục và Đào tạo đến hết ngày 03/12/2019.
Nếu được thông qua, Thông tư này sẽ thay thế các Thông tư 23/2009/TT-BGDĐT về mẫu bằng thạc sĩ, Thông tư 24/2009/TT-BGDĐT về mẫu bằng tiến sĩ; Thông tư 19/2011/TT-BGDĐT về mẫu bằng tốt nghiệp đại học; Thông tư 20/2011/TT-BGDĐT về mẫu bằng tiến sĩ danh dự.
Nguồn: luatvietnam.vn